ಬೆಂಗಳೂರು, ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಧಾರವಾಡ ಕಛೇರಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕ ಮಾಹಿತಿ

ಶ್ರೀಮತಿ. ರಾಜಮ್ಮ ಎ ಚೌಡರೆಡ್ಡಿ

ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ,
ಕೊಠಡಿ ಸಂ:126, 1ನೇ ಮಹಡಿ,ವಿಕಾಸಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01.
ದೂರವಾಣಿ#080-22254465/22034413
ಇ-ಮೈಲ್:dir-archives@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀ ನೆಲ್ಕುದ್ರಿ ಸದಾನಂದಪ್ಪ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ,
ಸಾ.ದಾ.ವಿ ಕೊಠಡಿ #17,
ವಿಕಾಸಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01.
ದೂರವಾಣಿ #080-22034269
ಇ-ಮೈಲ್:dd1-archives@karnataka.gov.in

ಡಾ. ಗವಿಸಿದ್ಧಯ್ಯ

ಉಪ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ
ಬಿ-2,ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರ, ವಿದಾನ ಸೌದ
ಬೆಂಗಳೂರು,-560001
ದೂರವಾಣಿ #080-22033928
ಇ-ಮೈಲ್:dd-archives@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀ ಉದಯಶಂಕರ್ ಬಿ.ಎಸ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ,
ಸೂಕ್ಷ್ಮಚಿತ್ರೀಕರಣ ಘಟಕ,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ,
ಕೊಠಡಿ ಸಂ-1,ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರ, ವಿಧಾನಸೌಧ, ಬೆಂಗಳೂರು-01
ಇ-ಮೈಲ್:techofficer@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀ ರಮೇಶ್ ಎಲ್ ಪಾಟೀಲ್

ಗ್ರಂಥಪಾಲಕರು
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ,
ಗ್ರಂಥಾಲಯ ವಿಭಾಗ ಬಿ-2, ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರ,ವಿಧಾನಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01
ದೂರವಾಣಿ#080-22033928
ಇ-ಮೈಲ್:librarian@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀ ನೆಲ್ಕುದ್ರಿ ಸದಾನಂದಪ್ಪ

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾ.ದಾ.ವಿ ಕೊಠಡಿ #17,ವಿಕಾಸಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01.
ದೂರವಾಣಿ #080-22034269 ಇ-ಮೈಲ್:asst4archivist@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀಮತಿ ಮಂಜುಳಾ ಯಲಿಗಾರ್,

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಛೇರಿ, ಕರ್ನಾಟಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಆವರಣ, ಧಾರವಾಡ -580003. ದೂರವಾಣಿ#0836-2447477 ಇ-ಮೈಲ್: asst3archivist@karnataka.gov.in

ಡಾ. ವಿರಶೆಟ್ಟಿ ಗಾರಂಪಳ್ಳಿ,

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ,
ಬಿಡಿ ಪ್ರತಿ ಶಾಖೆ,ಕೊಠಡಿ #B-1, ವಿಧಾನಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01. ದೂರವಾಣಿ#080-22034269 ಇ-ಮೈಲ್:asst5archivist@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀ ಮಹೇಶ ಎನ್

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆ,ಬಿ-2, ದಕ್ಷಿಣ ದ್ವಾರ,ವಿಧಾನಸೌಧ,ಬೆಂಗಳೂರು-01 ದೂರವಾಣಿ#080-22033928 ಇ-ಮೈಲ್:asst1archivist@karnataka.gov.in

ಶ್ರೀ ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೆಚ್. ಎಲ್,

ಹಿರಿಯ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕರು,
ವಿಭಾಗೀಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಕಛೇರಿ,
ನಂ.15/ಡಿ, 2ನೇ ಸ್ಟೇಜ್,ವಿ.ವಿ. ನಗರ್,
ಮೈಸೂರು--570008.
ದೂರವಾಣಿ#0821-2489048 ಇ-ಮೈಲ್:archivist@karnataka.gov.in