ಶ್ರೀ.ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಟಿ ರವಿ ಸಚಿವರು
ಶ್ರೀ. ಆರ್ ಆರ್ ಜನ್ನು ಕಾರ್ಯದರ್ಶೀಗಳು
ಶ್ರೀ ಸಿ ಗಂಗಾದರಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು

eofficelogo(ಕಾಗದ ರಹಿತ ಇಲಾಖೆ) ಅನುಷ್ಠಾನ 10 Nov 2016 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಧನ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ 2019-20 ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 2368/2011 ದಿನಾಂಕ: 09.02.2017ರ ತೀರ್ಪು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ರೆಫ್ರೋಗ್ರಫಿ) ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೃಂದದ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಮಿಸಲಿರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ