ಶ್ರೀ.ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು
ಶ್ರೀ. ಸಿ. ಟಿ ರವಿ ಸಚಿವರು
ಶ್ರೀಮತಿ. ರಶ್ಮಿ ವಿ ಮಹೇಶ ಕಾರ್ಯದರ್ಶೀಗಳು
ಡಾ. ಗವಿಸಿದ್ದಯ್ಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪ್ರ)

eofficelogo(ಕಾಗದ ರಹಿತ ಇಲಾಖೆ) ಅನುಷ್ಠಾನ 10 Nov 2016 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಧನ ಸಹಾಯ ಯೋಜನೆ 2019-20 ಸರ್ವೋಚ್ಛ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಸಿವಿಲ್ ಅಪೀಲು ಸಂಖ್ಯೆ. 2368/2011 ದಿನಾಂಕ: 09.02.2017ರ ತೀರ್ಪು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ನಿಯಮ ಮತ್ತು ಅಧಿನಿಯಮ ರಾಜ್ಯ ಪತ್ರಾಗಾರ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಹಾಯಕರು(ರೆಫ್ರೋಗ್ರಫಿ) ಹೈದರಾಬಾದ್ ವೃಂದದ ಬ್ಯಾಕ್ ಲಾಗ್ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿಗೆ ಮಿಸಲಿರಿಸಿರುವ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಭರ್ತಿ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಚಾರಸಂಕಿರಣ/ಕಾರ್ಯಾಗಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸಲು ಅನುಧಾನ ನೀಡುವ ಬಗ್ಗೆ 2020-21ನೇ ಸಾಲಿನ ವಿಚಾರ ಸಂಕಿರಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅರ್ಜಿಗಳ ಪ್ರಕಟಣೆ